සැතපුම් 57 ක්‌ දිගවූ ලොව දිගම ස්‌විස්‌ ගොතාඩ් උමග ජුනි 01 දා විවෘත වෙයි

0
3660

 

The vault of the tunnel was covered with waterproof layers. The double track used during the drilling operations was replaced by a single track later on. (AlpTransit)

 

ඇල්ප්ස්‌ කඳුයාය යටින් ඉදිකළ සැතපුම් 57 ක්‌ දිග ස්‌විට්‌සර්ලන්තයේ ගොතාඩ් උමග ජුනි 01 දා විවෘත කෙරේ.

මෙය ලොව දිගම උමග බව ස්‌විස්‌ බලධාරීන් පවසයි

මෙම ගොතාඩ් උමග ඉදිකිරීමට වසර 17 ක්‌ ගතවී ඇත.

කම්කරුවන් 2600 කගේ සහාය මත ඉදිවූ මෙම ගොතාඩ් උමගට ස්‌විස්‌ ප්‍රෑන්ක්‌ 12,200,000,000 ක මුදලක්‌ වැයවී තිබේ.

ඇමරිකාවේ එම්පයර් ස්‌ටේට්‌ ගොඩනැඟිල්ල වැනි ගොඩනැඟිලි 84 ක්‌ ඉදිකිරීම සඳහා භාවිතා කළ කොන්ක්‍රීට්‌ ප්‍රමාණයක්‌ මෙම උමගට යොදා ඇත.

57.1
Gotthard* (Switzerland)
53.9
Seikan (Japan)
50.5
Eurotunnel (France-UK)
34.6
Lötschberg (Switzerland)
32.9
Koralm* (Austria)
32.6
Guanjiao (China)
28.4
Guadarrama (Spain)
27.9
Taihang (China)
26.5
Hakkoda (Japan)
25.8
Iwate-Ichinohe (Japan)
24.7
Pajares* (Spain)
23.9
Wienerwald (Austria)
22.2
Daishimizu (Japan)
22.2
Iliyama (Japan)
* not yet operational

The base tunnel of the Gotthard has a system of two one-way tubes, linked by emergency escape routes from one side to the other. (Alptransit)

/

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY