මතකයේ රැඳුන ගී – part 1

සුභාවිත ගීතයේ වසන්තය ...

0
2559

 

සුභාවිත ගීතයේ වසන්තය 70 දශකයයි
ගීතයට වසන්තය ගෙනා සොඳුරු කෝකිලයන් දැන් වියපත් වූවද එදා බෙදූ මිහිර අදටත් හදවතේ සනිටුහන් වී ඇත
මතකයේ රැඳුන ගී වලින් ඒ අතීත මිහිර විඳිමු

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY